» درباره ما » ماموریت

ماموریت

شرکت ارسا انرژی قصد دارد با استقرار سیستم مدیریت یکپارچه، بکارگیری دانش و فناوری های روز و ارتقاء توان اجرایی خود در پروژه‌های حفاری و سرویس‌های حفاری در خشکی و دریا تمامی خدمات فنی و اجرایی مورد نیاز کارفرمایان خود را تامین و برآورده سازد و همچنین با ارائه خدمات کیفی ، بکارگیری روش های نوین و مبتکرانه در اجرای پروژه ها، انجام به موقع تعهدات، سعی در رضایتمندی هر چه بیشتر کارفرمایان و همکاران را دارد.
معرفی شرکت