» خدمات و محصولات » سرویس های حفاری

سرویس های حفاری

در این بخش شرکت بنا دارد تا با توسعه فعالیت های خود در جهت اخذ قراردادهای سرویس‌های حفاری، خدمات جانبی حفاری مورد نیاز کارفرمایان را در خشکی و دریا تامین نماید. 
تامین خدمات یکپارچه حفاری
تامین خدمات راهبری دستگاه های حفاری
مدیریت یکپارچه سرویس های حفاری چاه های نفت و گاز
مهندسی و اجرای سرویس های حفاری
تامین مواد و تجهیزات مورد نیاز سرویس های حفاری