پمپ های (Electrical Submersible Pumps (ESP

در این روش یک پمپ گریز از مرکز چندین مرحله ای به همراه موتور الکتریکی، محافظ، کابل و تجهیزات دیگر به انتهای رشــته تکمیلی بسته شده و درون چاه رانده می شــود، با روشن شدن موتور الکتریکی شافت موتور که به محافظ و پمپ متصل است به دوران درآمده و انرژی جنبشی تولید می کند. پمپ، این انرژی جنبشی را به انرژی پتانسیل سیال تولیدی تبدیل کرده و باعث افزایش فشار نفت به میزان لازم برای رسیدن به سطح می گردد. با افزایش تعداد مراحل پمپ میزان فشــار افزایی پمپ و با افزیش قطر و سرعت دوران پمپ دبی تولیدی پمپ افزایش می‌یابد.
 
 
 
esp pump3
esp pump