پمپ های (Sucker Rod Pump (SRP

قدیمی ترین روش فــرازآوری مصنوعی در دنیا می باشــد که بدلیل سادگی و عمر کارکرد بالا به یکی از مناسب‌ترین گزینه ها برای تولید از چاه های با پتانسیل تولید پایین و اعماق کم تبدیل شده است. در این روش تاسیسات سطحی انرژی مکانیکی رفت و برگشتی تولید نموده و از طریق میله های متصل به پیستون درون چاه، انرژی جنبشی و پتانسیل ســیال بالای پیستون را افزایش داده و باعث رســیدن سیال ســتون چاه به سطح می‌گردد.
 
 
 
SRP PUMP